Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Strona Główna


Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo – technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji prowadzi aktywna działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat. Pomoc racjonalizatorom i wynalazcom jest udzielana w formie wsparcia w zgłaszaniu rozwiązań technicznych do Urzędu Patentowego RP, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Szczególny nacisk kładziemy na inspirowanie młodzieży szkół technicznych ponadgimnazjalnych do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

czytaj więcej o PZSWiR

PZSWiR zrzesza Kluby Techniki i Racjonalizacji

Nasz związek zrzesza Regionalne/Wojewódzkie Kluby Techniki i Racjonalizacji z całego kraju. Obecnie liczy szesnastu członków z dwunastu województw. Korzyści osiągane z racji członkostwa w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów:

  • Otwarcie okna na świat poprzez przynależność Klubów do PZSWiR, który z kolei jest członkiem IFIA.
  • Korzystanie przez WKTiR z imprez ogólnokrajowych i światowych organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną /NOT/ z racji członkostwa PZSWiR w Federacji NOT.
  • Możliwość uczestniczenia WKTiR w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez PZSWiR na szczeblu ogólnopolskim.
  • Możliwość aktywnego uczestniczenia w innowacyjnym wychowaniu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez organizację Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
  • Możliwość uczestniczenia w honorowaniu i wyróżnianiu twórców odznaczeniami państwowymi, resortowymi, odznakami honorowymi PZSWiR i NOT.
  • Możliwość wnoszenia i zgłaszania poprawek do nowelizowanych i nowych aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
  • Korzystanie przez Kluby ze źródeł informacyjnych gromadzonych przez PZSWiR dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz postępu naukowo – technicznego.
  • Możliwość współuczestniczenia w redagowaniu organu wydawniczego PZSWiR – „NOWATOR XXI”.


czytaj więcej o stowarzyszeniach