Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

 

 

HONOROWY PATRONAT NAD OLIMPIADĄ OBJĘLI

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA
 
w roku szkolnym 2015-2016

 

Statutowa działalność PZSWiR, związana jest ze wspomaganiem innowacyjności i przedsiębiorczości oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Taka potrzeba wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

"Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

 

PRZYPOMINAMY:
1. Prosimy uprzejmie o pełne i terminowe wypełnienie dokumentacji statystycznej - załącznika nr 4 Regulaminu. Dane są niezbędne do opracowania sprawozdania końcowego Olimpiady do MEN
2. Szkoła może startować tylko w jednym okręgu na terenie którego się znajduje

Załączniki:

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2015/2016 - BLOK A

Uroczyste podsumowanie eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok A - odbyło się dnia 31 maja 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ulicy Tadeusza Czackiego 3/5 w Warszawie, sala A (3 piętro) o godz 11:30. Podczas podsumowania wręczone zostały: nagrody, puchary, dyplomy, wyróżnienia oraz zaświadczenia dla laureatów, finalistów i uczestników olimpiady. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.
OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI 2015/2016 – BLOK B

Finał Ogólnopolski Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B - odbył się w dniach 10 - 12 czerwca 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Koszalinie, przy ul. Chełmońskiego 7.

WYNIKI OLIMPIADY:

KOMUNIKAT

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015r.

WYJAŚNIENIE DO KOMUNIKATU

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015r.

Na podstawie § 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.