pzswirlogo

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Szkolenia

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje szkolenia energetyczne przy współudziale Komisji Kwalifikacyjnych Nr 472 oraz 447 powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urzadzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 1,2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r (Dz.U.89 poz 828 z późn. zmianami)

Grupa I: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną:
- urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
- urządzenia elektrotermiczne,
- urządzenia do elektrolizy,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Grupa II: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych:
- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
- turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
- urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW,
- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
- urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
- piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.

Grupa III: Sprawdzenie znajomości przepisów i zasad w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe:
- urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
- urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, czyszczalnie gazu, rozprężarnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie,
- urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
- sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
- turbiny gazowe,
- aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urzadzeń i instalacji.